Archive for februari, 2005

Waar blijft Vlaanderen?

In de strijd tegen de verspreiding van en besmetting door genetische gewijzigde gewassen in Europa is op 4 februari een belangrijke stap gezet in Florence. Al twintig regio’s in Europa hebben een charter ondertekent dat het recht opeist zich te verzetten tegen de besmetting en pollutie door GGO’s. In de lente van vorig jaar waren het nog maar tien. Wordt het geen tijd dat ook Vlaanderen als regio bij deze beweging aansluit?


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

De Da Vinci code ontcijferd!

Wie heeft het boek van Dan Brown nog niet gelezen? En zich heimelijk niet afgevraagd of er toch niet iets zou waar zijn van wat hij vertelt over Jezus Christus en zijn nageslacht? Wij worden nu eenmaal bijna onweerstaanbaar aangetrokken door onbewezen en onbewijsbare geheimen van het verleden en vooral door allerlei complottheorieën. Helaas zijn daar die nuchtere wetenschapsmensen, die altijd maar weer onze dromen en wonderen stuk slaan. Ik ben benieuwd wat Brown en co. zouden vinden van het artikel van ene Massimo Polidoro, die het bestond ter plaatse op zoek te gaan naar de realiteit achter hun… verzinsels.


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

Irak: verkiezingen

Sinds gisteren is officieel de uitslag bekend van de verkiezingen. Een tegenvaller voor de Amerikanen, ondanks de felicitaties van Bush. Leiden die ‘demokratische’ verkiezingen naar een ‘demokratie’? Lees wat experten erover te vertellen hebben.


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

Het christendom: wezen en geschiedenis

C. Geschiedenis

C.I. Het Joods-Apocalyptisch Paradigma van de eerste christenheid.

C.I.1 Grondoriëntering

De geschiedenis van het christendom is dus voor Küng een uitdaging om de blijvende kern van het christendom telkens weer op te sporen onder de wisselende vormen van het christendom tijdens zijn eeuwenlange geschiedenis. Die aan tijd en plaats gebonden verschijningsvorm noemt hij ‘paradigma‘.

paradigma (volgens Thomas S. Kuhn): een geheel van overtuigingen, waarden, handelwijzen, enz. die door de leden van een bepaalde gemeenschap worden gedeeld.

Het christendom maakt in zijn geschiedenis heel ingrijpende en soms revolutionaire paradigmaveranderingen door. Die zijn soms zo dramatisch dat Küng hier niet ten onrechte een citaat van Sören Kierkegaard kan aanhalen over het christendom in zijn tijd (de negentiende eeuw in Denemarken):Het Christendom: wezen en geschiedenis

B. 2 God-Jezus Christus-de Geest

1. Het geloof in de ene God: Jezus Christus geloofde in de God van de bijbel, van Abraham, Isaak en Jakob, de God van Israël. Het christendom deelt dus met de Joden en de Islam
het geloof in de God van Abraham
het denken niet in een cyclisch kosmosgebeuren maar in een doelgerichte geschiedenis, begonnen met de schepping en voerend naar een einde (het einde der tijden)
de verkondiging van Gods woord en wil door profetische gestalten
het opnemen van het geopenbaarde in een boek
het uitdrukken van Gods wil in een ethiek: de tien geboden

2. De navolging van Christus: Jezus Christus, als een figuur, die nergens in past: geen priester, geen wetsdienaar, geen revolutionair, geen asceet. In conflict niet met het volk, maar met de officiële autoriteiten van het toenmalige jodendom en met de hiërarchie, die hem overleverde aan de Romeinen.
In tegenstelling tot de grote figuren van de andere godsdiensten stierf hij als jonge man op een manier, die zelfs bij zijn volgelingen lange tijd als schandelijk overkwam.
De gekruisigde man, een dwaasheid voor de Grieken en een schandaal voor de Romeinen. Slechts de overtuiging van zijn eerste volgelingen dat hij weer tot eeuwig leven was opgewekt door God en zo de voorspellingen in de heilige schrift had ingelost , kon hen met de verfoeilijke werkelijkheid van dat kruis verzoenen.
Het christelijke ethos is gegrond in het geloof in Christus. En aangezien christen zijn het mens zijn volledig omvat, is het in de ware zin van het woord humanistisch. Maar een radicaal humanisme, dat het goede confronteert met het kwade, niet om dat kwade af te schaffen (dat zou een illusie zijn) maar om het te bekampen en er in het reine mee te komen.

3. De werking van de Geest: uitdrukking van de levende kracht en macht van God, die werkt niet enkel in het christendom maar in de hele wereld, overal. Doorheen de profeten, op de eerste plaats doorheen Jezus Christus, maar ook na zijn dood doorheen mensen, die door Gods geest zijn geïnspireerd. Het voorbeeld bij uitstek: Mohammed. Christenen moeten hem ook als echte profeet kunnen erkennen, zoals ook voor de moslims Jezus hoort tot de profeten, die over God (in casu Allah) een belangrijk getuigenis heeft afgelegd.

Wanneer Küng dan de vraag stelt: wat maakt iemand tot christen?, dan sluit zich de kring: christen is niet hij die enkel humaan, sociaal of religieus denkt en leeft, maar hij die zijn menselijkheid, zijn sociaal-zijn en zijn religiositeit probeert te beleven naar de maat en de geest van die Christus, de gekruisigde.
Van in het begin wordt dat christelijk geloof uitgedrukt in formules, die we terugvinden in de schrift. Bv. in 1Kor.12,3:Interactie bij primaten

Barbara King, professor van anthropologie aan het College van William en Mary (je weet wel, de redders van de Engelse troon in het begin van de achttiende eeuw), heeft een interessant boek geschreven: “The dynamic Dance” over de interactie van de primaten. Het blijkt dat de hogere primaten in Afrika, onze naaste familieleden, met elkaar communiceren eerder door beweging dan door geluid. Je moet ze dus eerder observeren dan ernaar luisteren. Een boek, dat kan bijdragen tot het beter verstaan van het allerprilste begin van de onderlinge communicatie, die geleid heeft naar de taal.


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

Het christendom: wezen en geschiedenis

B I. Het Centrum

Centraal in het christendom staat dus niet iets als een grondidee, of een grondbegrip of een grondprinciep. Immers,
in het Nieuwe Testament,dat(in tegenstelling tot het Oude Testament) in nauwelijks een eeuw tot stand kwam vinden we een verzameling teksten van zeer verscheiden aard: vier evangelies, die over het verleden spreken (en dikwijls met elkaar in tegenspraak zijn), brieven, waarvan sommige gelegenheidsbriefjes zijn, andere vol staan met geschiedenissen en doctrines; sommige stammen uit de omgeving en gedachtewereld van Arameisch sprekende joden, andere uit die van Griekssprekende Joden of heidenschristenen; sommige stammen af van de auteur wiens naam ze dragen, andere worden aan hem toegeschreven; sommige zijn zeer vroeg (rond 50) geschreven, andere pas een 50 jaar later enz.

Maar diegene die de 27 boeken van het Nieuw Testament aan elkaar rijgt is de naam van een Jood: Jezus van Nazaret, die de eretitel van ‘Christos’, Gezalfde, kreeg.

Tweeduizend jaar christendom heeft nog grotere verscheidenheid meegebracht in de opvattingen en overlevering van het christendom. Om daarbij wezen en verschijningsvorm begrippelijk althans uit elkaar te kunnen halen, moeten we nu eerst nog verklaren wat met die persoon van Jezus Christus aan geloofsinhoud zó verbonden is dat deze als het wezen van het christendom kan worden beschouwd. De rest is door tijd en plaats bepaalde vormgeving van dat geloof en dus ‘relatief’.

Het is de geschiedenis van de oorsprong, rond de concrete persoon van Jezus Christus, die ons antwoord geeft op onze vraag naar het specifieke, het bijzondere, het typische van het christendom, naar de centrale structuurelementen van het christelijk geloof:

  • het geloof aan de ene God als vertrekpunt
  • het geloof in Jezus Christus als de maat van alles
  • het geloof in de Heilige Geest als de drijvende kracht


Het christendom: wezen en geschiedenis

Het wezen en on-wezen van het christendom

A. 2. Het wezen van het christendom in discussie

Filosofisch
Ludwig Feuerbach (1804-1872)

In de negentiende eeuw, in 1841, heeft de filosoof Ludwig Feuerbach in zijn werk “Das Wesen des Christentums” de religie beschreven als een projectie van de mens: het absolute wezen (dat de mens God noemt) is in feite zijn eigen wezen. Als de mens meer bewust wordt van zichzelf, zal vanzelf de godsdienst verdwijnen.
{Küng zegt, m.i. terecht dat je, met te zeggen dat religie projectie is, nog niet bewezen hebt dat er geen geheel andere werkelijkheid is. Toch meen ik dat het godsbeeld, dat in die drie monotheïstische godsdiensten gevormd is, en waarnaar wordt verwezen met de naam Jahweh, Allah of God, wel degelijk een projectie is van de mens zelf. Over die andere werkelijkheid, als die er is, kunnen wij mensen niets zeggen. Voor een mens die gebukt gaat onder onheil, ziekte, machteloosheid of eenzaamheid en zoekt naar hulp en medeleven maar dat bij zijn medemensen niet of onvoldoende vindt, is de idee van de afwezigheid, het zwijgen of de onuitspreekbaarheid van die andere werkelijkheid bijna ondraaglijk. Vandaar dat hij geneigd is een god uit te vinden, die naar zijn beeld is gemaakt, die hij zich kan voorstellen, waar hij kan mee praten, die hij kan vereren. A.B.}

Historisch

Vijftig jaar na Feuerbach heeft de grote protestantse Kerk- en Dogmahistoricus Adolf von Harnack Adolf von Harnack (1851-1930)in zijn bekendste boekHet Christendom: wezen en geschiedenis

A. Het wezen en on-wezen van het christendom

A. 1. Het wezen van het christendom

Wie de geschiedenis van het christendom, dwz de verschillende verschijningsvormen ervan gedurende twee millennia probeert te beschrijven, doet er goed aan eerst op zoek te gaan naar het wezen ervan. Daarbij maakt Küng een onderscheid tussen

het “wezen” = de ‘essentia’, ‘natura’, ‘substantia’, dwz het blijvende, de grondelementen, de grondperspectieven die sinds de oorsprong aanwezig zijn en de geldige norm blijven

en de verschijningsvorm (Het Christendom: wezen en geschiedenis

Inleiding:

Om te beginnen moet het duidelijk gezegd: Küng gelooft in de Kerk en haar toekomst. Maar dit wil niet zeggen dat hij gelooft in de status quo van de huidige rooms-katholieke of evangelische of orthodoxe kerk. Die drie historisch belangrijkste uitingen van het christendom zijn voor hem slechts verschijningsvormen, die niet altijd hebben bestaan en op een bepaald ogenblik zullen verdwijnen. Vanuit een beschouwing over het wezen van het christendom en over zijn geschiedenis wil hij proberen te begrijpen hoe en waarom het christendom geworden is wat het nu is, en dat met een blik op wat het zou kunnen zijn in de toekomst. En hij is van oordeel dat er daarvoor noch min noch meer een radicale hervorming nodig is.
Hij kijkt daarbij ook over de muren van het eigen christendom naar de twee andere monotheïstische godsdiensten, Jodendom en Islam, om de uitdagingen, waarvoor zij staan, te vergelijken met die waarvoor het christendom staat.

Het gaat dus niet om een “objectieve” geschiedenis van het christendom, als dat zelfs maar mogelijk was. Het is een persoonlijke, subjectieve kijk van iemand, die al heel zijn leven bezig is geweest met die geschiedenis. Hij heeft er enorm veel over gelezen en gepubliceerd, en is bovendien sterk oecumenisch geïnteresseerd. Hij heeft dus een bredere kijk dan wie zich enkel met de geschiedenis en het wel en wee van de rooms-katholieke kerk zou bezig houden.Het Christendom: wezen en geschiedenis

Jaren geleden kwam ik dank zij een recensie van Herman Mertens, gewezen professor aan de Universiteit van Leuven, op het spoor van het boek van Hans Küng: “Das Christentum. Wesen und Geschichte” (Piper & Co. München, 1994). Een verbazend rijk en erudiet boek, met een typisch Duitse “Gründlichkeit” ofte degelijkheid opgesteld en uitgeschreven. Voor één van mijn cursussen heb ik er een samenvatting van gemaakt, een bijna onmogelijke taak. Het resultaat daarvan kan je in de komende weken hier vinden, met wellicht hier en daar een opmerking van mezelf, tussen haakjes en schuin gedrukt. Omdat het boek wellicht nog niet in het Nederlands is vertaald, kan ik alleen naar de Duitse uitgave verwijzen.

Het boek heeft naast vele andere als basis gediend voor mijn huidige ideeën over het christendom, zoals ik die zal proberen uiteen te zetten in de rubriek “Verbondenheid”. Het is natuurlijk evident dat niet Hans Küng maar ikzelf voor die ideeën verantwoordelijk ben, evenzeer trouwens als voor de samenvatting, die je hier te lezen zult krijgen.

Een woordje vooraf over Hans KüngHans Küng (°1928)

Geboren in Zwitserland in 1928, priester gewijd in de katholieke kerk in 1954. Promoveerde in de theologie aan het Institut Catholique te Parijs met een thesis over de protestantse (Zwitserse) theoloog Karl Barth en diens rechtvaardigheidsleer. In 1960 werd hij hoogleraar aan de universiteit van Tübingen ( Zuid-Duitsland, ten Z. van Stuttgart, ter hoogte van Strasbourg), waar de universiteit een rooms-katholieke (naast een protestantse) faculteit heeft: eerst in fundamentele en een paar jaar later in *oecumenische theologie

* oecumene: komt van het Grieks en betekent: de bewoonde aarde; de oecumenische beweging: een sinds het begin van de twintigste eeuw ontstane beweging die streeft naar toenadering tussen de christelijke kerken, naar eenheid onder de christenen. In 1948 volgde de oprichting van een permanent instituut, de Wereldraad van Kerken, die vertegenwoordigers groepeert van bijna alle niet r.k. kerken; de r.k. kerk is er nog geen lid van maar stuurt geregeld waarnemers naar de bijeenkomsten.

De r.k. theologische Tübinger school (sinds 1817 ontstaan) bediende zich van de denkcategorieën van het Duits idealisme (Hegel) en toonde grote belangstelling voor de ontwikkeling van de godsdienst en dogma en voor de historisch-kritische methode in de theologie.
Op het Vaticaanse Concilie in 1962 was Küng peritus, dwz. raadgever van de bisschoppen in theologische kwesties. Maar hij kwam in botsing met het conservatisme van de Curie (het kabinet van de Paus). Hij keerde niet terug naar de tweede zitting van het concilie, en begon boeken te schrijven over kerkvernieuwing. Zijn boeken, waarin hij wees op de fouten van de kerk op dogmatisch-theologisch terrein, haalden hem in 1979 de afkeuring op de hals van het Vaticaan. Uiteindelijk werd hem spreekverbod opgelegd, vooral vanwege zijn thesen over de onfeilbaarheid van de paus. Sinds 1980 was hij – onafhankelijk van de faculteit – professor van Oecumenische theologie aan de Tübinger Universiteit en Directeur van het Instituut voor Oecumenisch Onderzoek. In 1997 werd hij emeritus. En sindsdien is hij president van de stichting Weltethos in Zwitserland.Denk groots, zoals Einstein

Voor Martin Rees, een astronoom uit Groot-Brittannië, is Einstein een ster aan het wetenschappelijk firmament, slechts geëvenaard door Newton. En hij roept de wetenschappers van vandaag en morgen op even groots en globaal te denken als hem. En inderdaad: we staan in deze eenentwintigste eeuw voor uitdagingen, groter dan die waarvoor de mensheid tot nog toe heeft gestaan. Het is goed om daar van tijd tot tijd aan te worden herinnerd!


By andre in Ethiek  .::. (Add your comment)


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.