Archive for juni, 2007

Rorty: democratie en filosofie

Vorige week overleed de Amerikaanse filosoof Richard Rorty. Als kennismaking met zijn filosofie, een artikel over democratie en filosofie, waarin hij de rol van het filosofisch denken voor de wording van de democratie sterk relativeert. Ongetwijfeld heeft de filosofie in de achttiende eeuw, de eeuw van de Verlichting, een belangrijke rol gespeeld in het vervangen van de religieus geïnspireerde opvattingen over koningschap en samenleving door de rationele ideeën van de verlichting. Maar een aantal verworvenheden van onze hedendaagse democratie, zoals de gelijkheid van alle mensen en het stemrecht voor vrouwen, steunen niet op filosofische, vaststaande principes maar zijn het resultaat van een historische evolutie.


By andre in Algemeen  .::. (Add your comment)

Mijlpalen van de Europese eenwording (27)

Anderzijds moeten we vaststellen dat er ook vandaag nog steeds geen sprake is van een echt gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Wat dan weer te maken heeft met de nog steeds niet opgeloste keuzes tussen een Europees en een Atlantisch Europa. Puur door zijn omvang en zijn economisch gewicht is het herenigd Europa, zoals de Gaulle had voorzien, inderdaad en belangrijke speler op het wereldtoneel. Maar het is dat meer op het vlak van handel, klimaat en ontwikkelingssamenwerking dan in de harde veiligheidskwesties (cfr. Irak). Juist omdat de vraag naar de finaliteit van de Unie, naar haar rol op het vlak van veiligheid en defensie, nog steeds niet beslecht is. Men kan dat betreuren of toejuichen maar het dient wel gezegd dat althans de Gaulle blijk gaf van een visie die het Europees project in een breder internationaal perspectief plaatste.

Dat was bij zijn tegenstanders niet altijd evenzeer het geval. Kleine landen als België en Nederland zwoeren tegelijkertijd bij de supranationaliteit en Atlantische inbedding. LunsMijlpalen van de Europese eenwording (26)

De Gaulle visionair of reactionair?

Men kan veel kritiek hebben op de nationalistische inslag van de conservatieve de Gaulle, op zijn exuberante stijl ook; maar men kan niet ontkennen dat de man een visie had die het dagelijkse diplomatieke gehakketak oversteeg. Bovendien blijft zij ook vandaag nog relevant omdat men bij een deel van de Franse politieke elite en publieke opinie, vooral maar niet uitsluitend ter rechterzijde, tot op vandaag de sporen van de Gaulles erfenis terug vindt.
Wat de Gaulle voorstelde was geen supranationaal federaal Europa maar eenMijlpalen van de Europese eenwording (25)

De Franse lege stoel en het compromis van Luxemburg (1965-1966)

De Gaulles kruistocht tegen de supranationale integratie zou bovendien leiden tot de eerste diepe crisis in de EEG. In de zomer van 1965 weigerde hij de implicaties van het Verdrag van Rome te aanvaarden. Dat voorzag immers dat er na een overgangsperiode waarin de unanimiteit nog steeds gold, in 1965 voor de landbouwuitgaven en de begroting zou worden overgeschakeld op beslissingen met een gekwalificeerde meerderheid. De Fransen weigerden dit te aanvaarden en namen vanaf juni 1965 niet langer deel aan de vergaderingen van de ministerraad. Het spreekt voor zich dat dit de werking van de EEG grondig verstoorde.

Intussen fulmineerde de Gaulle tegen de Europese Commissie (Geld voor wapens

Lang geleden, toen ik in de vredesbeweging werkzaam was, werd ik getroffen en dan ook gemotiveerd door een uitspraak van één of andere Amerikaan: bewapening is het eerste en belangrijkste motief voor oorlog. Dat was in de goede oude tijd, toen we ons verzetten tegen de installatie van kruisraketten in ons land. Ik dacht daar nog maar eens aan, toen ik het artikel las van Robert Dreyfuss, een Amerikaans journalist. De massale geldverspilling door de opbouw van een reusachtig wapenarsenaal in de Verenigde Staten sinds 9/11 is crimineel en onaanvaardbaar. En toch gebeurt het, met goedvinden ook van de oppositie, de Democraten, waarvan sommigen zelfs pleiten voor nog een verhoging van het budget voor bewapening. En dat in een wereld, die kreunt onder de schrijnende armoede van miljoenen mensen en de last van een overconsumptie en vervuiling…


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

Mijlpalen van de Europese eenwording (24)

De gaullistische benadering van de Europese samenwerking kwam voor het eerst tot uiting in een door Frankrijk geïnspireerd voorstel tot een Europese Politieke Unie, het zogenaamde Plan Fouchet. Het plan stelde een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid voorop en samenwerking inzake, wetenschap, cultuur en mensenrechten. Het voorzag ook in een aantal instellingen zoals een raad van ministers, en commissies van ambtenaren om de verschillende beleidsterreinen te coördineren. Dit alles op stevige intergouvernementele basis: beslissingen zouden met met unanimiteit worden genomen, van meerderheidsbeslissingen of een rol voor de Commissie was geen sprake. In feite voorzag het plan Fouchet dat er naast de bestaande instellingen binnen de EEG een nieuw soort Europese samenwerking tussen dezelfde zes landen zou groeien die echter helemaal niet supranationaal zou zijn.
Voorstanders van de supranationaliteit liepen dan ook storm tegen het plan. Met name de Nederlandse minister van buitenlandse zaken Luns, de latere NAVO secretaris-generaal, was uitermate achterdochtig en hij vond hiervoor steun bij de Belgen. In feite was het standpunt dubbel: enerzijds moesten meer supranationale elementen in het plan komen, anderzijds moest het duidelijk Atlantisch worden ingebed en moest met name de deur worden open gehouden voor nieuwe leden. Intussen had Groot-Brittannië immers haar kandidatuur voor de EEG gesteld en Luns eiste dat de Britten mee aan de onderhandelingstafel over de Politieke Unie kwamen zitten. Het plan Fouchet stierf dan ook een stille dood. De Gaulle zou zich immers meer gaan toeleggen op de samenwerking met Duitsland en blokkeerde met zijn veto de Britse toetreding, die hij te Atlantisch achtte.Mijlpalen van de Europese eenwording (23)

De Gaulles Europa der vaderlanden.

Terwijl de Gaulles relatie tot de Amerikanen en de NAVO steeds moeilijker werd, maakte ook de EEG turbulente tijden mee met de eigenzinnige generaal. De Gaulle
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.