Archive for december, 2004

1. Homo sapiens sapiens

1.d.5 Sedentaire levenswijzen

Volledig sedentaire gemeenschappen zoals Catal Hüyük kwamen in de periode tussen 10.000 en 6.000 v.C. tot bloei in gebieden waar voldoende regen viel om gewassen te kunnen verbouwen. In de Levant (o.a. Syrië, Israël, Jordanië en Libanon) ontstonden al eerder sedentaire gemeenschappen. Een sedentair bestaan leidt meestal tot bevolkingsgroei (als gevolg van grotere vruchtbaarheid of van een geringere kindersterfte) en tot veranderingen in de verhoudingen tussen de mensen onderling. Mensen die zich voortdurend moeten verplaatsen delen hun bestaansmiddelen met elkaar en maken geen ruzie over grondgebied. Wanneer ze zich eenmaal ergens vestigen, vliegen ze elkaar in de haren over grondgebied en bes+taansmiddelen en ontstaat er behoefte aan een nieuwe maatschappelijke structuur, die het mogelijk maakt in conflictsituaties te bemiddelen. De gemeenschap komt bijeen om erover te praten, er ontstaat een openbaar leven, het gewoonterecht maakt plaats voor wetgeving en de eenvoudige gemeenschap ontwikkelt zich tot een complexe maatschappij.

1.d.4 Rotsschilderingen

In de grot van Altamira, Spanje
Het is de homo sapiens sapiens van het paleolithicum, die de grotten beschilderde waar de laatste eeuw zoveel om te doen is geweest: grotten vooral in Noord-Spanje (o.m. Altamira) en Midden- en Zuid-Frankrijk (o.m. Lascaux in de Dordogne en de in 1994 ontdekte grot Chauvet-Pont d’Arc). Men schatte de ouderdom van die kunst op 10


By andre in PREHISTORIE  .::. (Add your comment)

Klimaatsverandering

Vandaag, 7 december, begint in Buenos Aires een internationale conferentie over klimaatsverandering. Juist nu verschijnt een wetenschappelijke studie uit Groot-Brittanië, die wijst op een duidelijke relatie tussen klimaatsverandering (met name de hete zomer van 2003) en menselijke activiteit. Misschien goed om eens over na te denken. Ondertussen heeft de Verenigde Staten op die conferentie verklaard dat ze niet van plan zijn het Kyoto-verdrag te onderschrijven.


By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

1. De Homo sapiens sapiens

1.d.2 Megalithische culturen
Megalitische culturen: Stonehenge in Engeland
Tijdgenoten en voorlopers van de IJsman hebben in heel Europa landbouwgemeenschappen en culturen uitgebouwd: de vele vondsten in graven en nederzettingen van siervoorwerpen en (sier?)wapens getuigen van een reeds sterk ontwikkelde samenleving, waarin het verschil tussen rijk en arm groter wordt naarmate de beheersing van technieken met koper en brons groter wordt en edele metalen zoals goud worden gebruikt. In deze periode ook (dus rond 4000 v.C.) worden de dolmens, menhirs en andere megalithische bouwsels opgericht (Stonehenge in Engeland, ‘tempels’ in Malta enz.), dwz nog vóór de eerste pyramiden in Egypte en de grote bouwwerken van de Myceners het licht zagen!Megalithische tempels in Malta

1.d.3 Catal Hüjük (in Turkije): oudste nederzetting?

De neolithische nederzetting van Catal Hüyük in Turkije
Een treffend voorbeeld van een nog wat oudere grote nederzetting van mensen die het jagers- en nomadisch bestaan hadden ingeruild voor een sedentair bestaan, is de nederzetting van Catal Hüyük in Anatolië (Turkije).

Ze maakte een bloeiperiode door van 7000-6500 v.C. tot ongeveer 5650 v.C. Ongeveer 5000 mensen hebben er geleefd: ze bedreven akkerbouw, domesticeerden dieren, weefden wol, vlas en grassen, hakten en polijstten stukken steen tot werktuigen, maakten kralen, fraaie houten vaten, eenvoudig aardewerk en sieraden van koper en lood. De ‘stad’ is gebouwd als een bijenkorf, met huizen die uit één vertrek bestonden en met behulp van een ladder vanaf het dak werden betreden. Er zijn geen straten, pleinen of openbare gebouwen. Elk huis werd zorgvuldig onderhouden, afval werd op kleine binnenplaatsen gestort en elk huis had een haard, een oven en langs de oostelijke muur een groot slaapgedeelte. Onder deze slaapgedeelten, die altijd op rood geschilderde palen stonden, werden de vrouwen van de gemeenschap begraven, soms met hun kinderen. Onder de slaapplatforms in andere delen van de kamer bevonden zich de graven van mannen en kinderen, die echt nooit samen begraven werden. Ongeveer een kwart van de huizen had een functie als heiligdom en was voorzien van kunstzinnige decoraties – muurschilderingen met de hoorns en koppen van stieren, reliëfs in pleisterwerk van godinnen en religieuze beeldjes. Hier zijn ook rijke graven gevonden.
De bewoners van Catal Hüyük aten hoofdzakelijk plantaardig voedsel: gerst, erwten, tarwe, amandelen, appels en pistachenoten. Ze maakten wijn van bessen, hielden schapen, koeien en geiten om hun melk en hun vlees en kenden misschien yoghurt en honing. Aan de godinnen offerden ze graan en kunstvoorwerpen (beeldjes), maar nooit levende wezens. De gevonden weefsels en aardewerken voorwerpen zijn de oudste ter wereld en met grote vaardigheid en kunstzinnigheid gemaakt.
De stad bestaat uit twaalf lagen, omdat meer dan duizend jaar lang nieuwe huizen op de oude zijn gebouwd. Toch zijn er geen sporen van oorlog en geen wapens gevonden.
Het ontbreken van een gemeenschappelijke zaal of openbare ruimte en de uniformiteit van de huizen wijzen op een anarchistische samenleving zonder leiders of een centraal gezag. Uit de positie van de slaapplatforms en hun graven zouden we kunnen afleiden dat de vrouwen de ‘eigenaars’ waren van de huizen en de kinderen. Omdat ze bovendien waarschijnlijk iets langer leefden dan vóór hen vrouwen uit andere gebieden, stonden ze vermoedelijk in hoog aanzien. Sommigen van hen waren wellicht priesteres. (Het stuk over Catal Hüyük komt uit het boek van Marilyn French: Een vrouwelijke geschiedenis van de wereld, p.35-37)


By andre in PREHISTORIE  .::. (Add your comment)

1. Homo sapiens sapiens

1. d. Beschrijving van de culturen

1.d.1 De Man in het ijs.

Tijdens het neolithicum (dat pour le besoin de la cause nog eens is opgedeeld in een vroeg-, midden- en laatneoliticum) heeft de economie van de mens een fundamentele ommekeer gekend: van jagen en verzamelen ging de mens over op landbouw en veeteelt: dit is de zgn. neolithische revolutie, die evenwel niet (zoals bij de term ‘revolutie‘ spontaan wordt gedacht) in een kort bestek plaats greep, maar een paar duizend jaar in beslag nam.

Oetzi, de man in het ijs uit Tyrol
Sinds 1991 beschikken we over een uitermate interessante getuige van de voorhistorische mens in dit laat-neolithicum: de man in het ijs, een 5000 jaar oud skelet dat gevonden werd in de Alpen op de grens tussen Oostenrijk en Italië, en dat uitzonderlijk goed bewaard werd dank zij een samenspel van koude (sneeuw en ijs) en wind.
Het zou mij te ver voeren een volledige beschrijving te geven van Oetzi, de ‘troetelnaam’, die de onderzoekers hem gaven. Kort gezegd komt het hierop neer: deze man van wellicht 35-40 jaar oud, ongeveer 1m.60 groot, kwam zo’n 5300


By andre in PREHISTORIE  .::. (Add your comment)

1. Homo sapiens sapiens

1. c. Indeling van de culturen

De talloze opgravingen van


By andre in PREHISTORIE  .::. (Add your comment)


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.