Archive for maart, 2005

Het christendom: wezen en geschiedenis

C.II Het oecumenisch-hellenistische paradigma van de christelijke oudheid

C.II.7 Hoe het tot een scheuring (schisma) kwam tussen de kerk in het Oosten en die in het Westen (vervolg)

De vervreemding tussen beide kerken heeft zich in drie fasen voltrokken:

 • de eerste fase (4e/5e eeuw): nieuw Rome tegen oud-Rome.
  Rome, dat door de keizer van het West-Romeinse Rijk was verlaten (voor Ravenna), werd in 410 door de Goten ingenomen en geplunderd. De bisschoppen van Rome (later • De Sovjet-Unie: het einde van een geschiedenis

  De twintigste eeuw was een eeuw van utopieën, zegt Eric Hobsbawm. De Russische revolutie in 1917 was het begin van één ervan. Het geloof in een democratie als die van de VS en de EU is er een andere. De perestroika van Gorbatsjov heeft de einde gemaakt aan de eerste en een puinhoop achtergelaten. Dit betekende allesbehalve het einde van de geschiedenis, zoals Fukuyama beweerde. Ook de utopie van een democratisch bestel dat de hele wereld wil veroveren zal de proef van de eenentwintigste eeuw moeten doorstaan.
  Over die eerste utopie en de vergelijking ervan met het Nazisme heeft Slavoj Zizek het. Dit naar aanleiding van een motie van een aantal conservatieve europarlementariërs om naast het gebruik van de Nazi-symbolen ook dat van de symbolen van de Sovjet-Unie (hamer en sikkel, rode ster) voortaan te verbieden. Men kan zich inderdaad afvragen waarom Heidegger zijn nazi-sympathieën worden aangewreven, maar Brecht of Lukacz hun sympathie voor het communisme niet.


  By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

  Het christendom: wezen en geschiedenis

  C.II Het oecumenisch-hellenistische paradigma van de christelijke oudheid.

  C. II.7 Hoe het tot een scheuring (schisma) kwam tussen de Kerk in het Oosten en die in het Westen.

  Het probleem is niet enkel van theologisch-dogmatische aard, integendeel: op de eerste plaats speelden historische en psychologische factoren een rol.
  Er is geen datum te plakken op die breuk tussen beide kerken. Het gaat om een progressieve vervreemding, die gepaard ging met een progressieve groei van de macht van de paus. De uitbreiding van het gezag van de paus over bisschoppen en gelovigen, vooral vanaf de 11e eeuw gepropageerd door de hervorming van de kerk, was voor de Byzantijnen duidelijk in tegenspraak met hun vertrouwde traditie. Het werd hoe langer hoe klaarder dat er een nieuw, ditmaal Latijns, rooms-katholiek paradigma in de maak was naast het oecumenisch-hellenistische, waarvan Byzantium de erfgenaam was.

  Enkele belangrijke factoren, die de vervreemding in de hand hebben gewerkt, zijn:

 • het verschil in taal tussen Oost- en Westkerk: zelfs een hoog ontwikkelde paus als Gregorius de Grote (590-604) kende geen Grieks, en omgekeerd spraken de Byzantijnse patriarchen geen Latijn.
 • een verschillende cultuur: voor de Latijnen waren de Grieken verwaand, spitsvondig en sluw, voor de Grieken waren de Latijnen onbehouwen en barbaars; over ontwikkelingen aan de andere kant (bv. over de hervormingsbeweging van Cluny) was men niet of slecht geïnformeerd.
 • verschillende


 • Tsjetsjenië: de hoop op democratie vermoord?

  Een paar dagen geleden kwam het bericht dat Aslan Maskhadov, de president van Tsjetsjenië, was vermoord. Misschien heb je daarbij even gedacht aan Massoud, de leider van het verzet in Aghanistan voor de Amerikanen er de Taliban van de macht verdreven. Beiden waren blijkbaar gematigde mensen, die een democratische oplossing voorstonden van het conflict in hun respectievelijke landen. Wat is er daar bezig in het verre Oost-Europa? Zit Poetin daar voor iets tussen? André Glucksmann, filosoof, denkt er het zijne van.


  By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

  Het christendom: wezen en geschiedenis

  C.II. Het oecumenisch-hellenistische paradigma van de christelijke oudheid

  C.II. 6 Strijd om de orthodoxie (vervolg)
 • het tweede concilie (381 na C.), later het tweede oecumenische concilie van Constantinopel genoemd, is het concilie van de definitie van de heilige Drievuldigheid, maw de Geest wordt daar wezensgelijk met de Vader verklaard. In dat concilie gaat men uit van één goddelijk wezen, maar in drie hypostasen, Vader, Zoon en Geest. Dit was een theologie, ontwikkeld in de tweede helft van de vierde eeuw door drie kerkvaders uit Cappadocië (in het midden van het huidige Turkije gelegen): Basilius de Grote, Gregorius van Nazianze en zijn jongere broer Gregorius van Nyssa
 • Maar de discussies gaan verder, vooral nu direct rond de persoon van Jezus Christus: hoe verhouden zich in Hem het goddelijke en menselijke wezen? Dit probleem vermengt zich met een politiekkerkelijk probleem, een machtsstrijd tussen het patriarchaat van Constantinopel en dat van Alexandrië, met op de achtergrond een rivaliteit tussen de theologische scholen van Alexandrië en Antiochië.
  De Alexandrijnse school opteerde voor de totale eenheid en Godheid van de persoon van Christus; zijn menselijke natuur gaat zozeer schuil achter de goddelijke dat hij in feite slechts één natuur had, de goddelijke (Mono-physitisme). En Maria werd genoemd “Theotokos”, de moeder van God.
  De patriarch van Constantinopel daarentegen, Nestorius, en de Antiocheense school hielden vast aan het onderscheid tussen goddelijke en menselijke natuur in Jezus Christus.

 • in het derde oecumenisch concilie, dat van Efese, in 431 manipuleerde de patriarch van Alexandrië de vergadering zo dat de positie van de Antiocheense school en Nestorius werd veroordeeld en de monofysitische opvatting het haalde, zodat de titel van Maria als Moeder van God tot vandaag toe een dogma is. Nestorius reageerde door op zijn beurt de andere te veroordelen. Twee andere concilies volgden, die tevergeefs de eenheid in de kerk probeerden te herstellen, maar waarvan het laatste weer werd gemanipuleerd door de Alexandrijnse patriarch. Beide concilies werden niet als oecumenisch erkend. Paus Leo noemde het tweede niet een


 • Italië en Irak

  De bevrijding van de Italiaanse journaliste Guiliana Sgrena van “Il Manifesto” en de dood van de geheimagent Nicola Calipari hebben het land van Berlusconi weer zwaar op de proef gesteld. En bondgenootschappen gesmeed, die vroeger als onnatuurlijk zouden zijn bestempeld. Getuige het artikel van Loris Campetti, hoofdredacteur van de krant: “Er komen harde tijden”.


  By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

  De erfenis van de Sovjet-Unie

  Moshe Lewin, professor emeritus van de Universiteit van Pennsylvania (VS) schreef een moeilijk maar blijkbaar heel interessant boek over de Sovjet-Unie. Het zal heel wat vrienden en vijanden van de gewezen supermacht in het harnas van de discussie jagen. Hij betoogt dat de Sovjet-Unie niet mag gezien worden als een ongelukkige overgang tussen het pre-revolutionaire Rusland en het huidige. Het sovjet-systeem heeft de hele samenleving van Rusland in al zijn aspecten beïnvloed, onderste boven gekeerd, veranderd. Neem alleen al maar de urbanisatie, die niet meer weg te denken is. Voor kenners en geïnteresseerden wellicht een must!


  By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

  Het christendom: wezen en geschiedenis

  II.C. Het oecumenisch-hellenistische paradigma van de christelijke oudheid

  C. II. 6 Strijd om de orthodoxie (de juiste leer)

  Het gevolg van deze verandering: in het begin van de vierde eeuw zal een strijd om de  Het Christendom: wezen en geschiedenis

  C.II. Het oecumenisch-hellenistische paradigma van de christelijke oudheid

  C.II.5 Paradigmaverandering in de visie op Christus

  Waaruit bestaat die volledige verandering, die zo zware gevolgen zal hebben?

  • in plaats van een naar de toekomst gericht apocalyptisch-tijdelijk heilsschema (aardse leven – lijden, dood en opwekking van Jezus – wederkomst) denkt men nu voornamelijk van boven naar onder in een kosmisch-ruimtelijk schema: voorafbestaan – nederdaling – hemelvaart van Gods zoon en Verlosser.
  • in plaats van bijbels-concreet te spreken (uitspraken van Jezus – verhalen – hymnen – doopbelijdenissen) spreekt men nu over de verhouding van Jezus tot God in ontologische begrippen (begrippen, die het ‘zijn’, het ‘bestaan’ weergeven) van de eigentijdse hellenistische metafysica. Griekse begrippen als ‘hypostasis’, ‘ousia’, ‘physis’, ‘prosopon’ of latijnse als ‘substantia’, ‘essentia’, ‘persona’ beheersen de discussie.
  • in plaats van in te gaan op het dynamische openbaringsgebeuren van God door zijn Zoon in de Geest in de geschiedenis van deze wereld, verplaatst zich het zwaartepunt van de reflexie naar een eerder statische beschouwing over God an sich in zijn Eeuwigheid en in zijn innerlijke, ‘immanente’ natuur en daarmee ook naar de problemen van de preëxistentie van de drie goddelijke personen. De vraag is niet meer, zoals in het Nieuwe Testament: hoe verhoudt Jezus, de Messias, zich tot God, maar steeds meer: hoe verhouden Vader, Zoon en Geest zich sinds eeuwigheid ten opzichte van elkaar?


  Boeken lezen

  Vanaf juni 2005 kunnen de bibliofielen hun geluk niet meer op, want dan start de mogelijkheid om op het net boeken te lezen uit de belangrijkste bibliotheken van de VS, later gevolgd door andere. Google is aan zijn zoveelste stunt toe. Het gaat hier natuurlijk om boeken die tot het publiek domein behoren, waar dus geen auteursrechten meer van toepassing op zijn. Meer hierover in dit artikel van “Le monde“, dat tevens de mogelijkheid biedt om een voorstelling, in het Engels, van het project te bekijken.


  By andre in Actualiteit  .::. (Add your comment)

  Geloof en wetenschap

  Uit de discussie over de verhouding geloof-wetenschap blijkt dat de meeste mensen, die resoluut kiezen voor het geloof en de wetenschap verwerpen, van wetenschap zo goed als niets afweten. Hoe meer men zich met wetenschap bezighoudt, beweert Helen Pearson, des te meer vertrouwen heeft men in de resultaten ervan. De grote moeilijkheid is: hoe breng je die interesse voor wetenschap de mensen bij? In kwesties zoals bv. het stamcellenonderzoek laat men zich meestal leiden door morele overwegingen over het vernielen van menselijke embryo’s en niet door kennis van de techniek, die daarbij wordt aangewend. Of is het kiezen voor wetenschap ook een vorm van geloof?


  By andre in Ethiek  .::. (Add your comment)

  Het christendom: wezen en geschiedenis

  C.II Het oecumenisch-hellenistisch paradigma van de christelijke oudheid

  C.II. 5 Paradigmaverandering in de visie op Christus

  Hier heeft zich de meest ingrijpende en voor de toekomst belangrijkste verandering voorgedaan: de overgang van het joodschristelijke denken over Jezus van Nazareth naar het hellenistische denken over Jezus Christus .

  Origines, theoloog uit het egyptische Alexandrië van de derde eeuw na Christus, is de auteur van de eerste systematische, wetenschappelijke theologie (
  You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.