Het Christendom: wezen en geschiedenis

h3. C.V Het paradigma van de Moderne Tijd, georiënteerd op rede en vooruitgang

h5. C.V.8 De crisis van de moderniteit (slot)

Verkeerde reacties

Op de kritiek op het
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “Het Christendom: wezen en geschiedenis”

 1. peter jonkers Says:

  Hallo Andre,

  wat een schitterend idee om dergelijke degelijke site op touw te zetten, zo vind je er veel te weinig. Mijn interesse gaat vnl. uit (voorlopig) naar de geschiedenis van het christendom. Hierbij heb ik een vraagje. In de officiele vaticaanarchieven worden ook pausen vernoemd in de eerste en tweede eeuw (zoals Linus bvb.). Was hier al sprake van een bisschop van Rome ? Hoe werden ze bepaald ? Wat was hun functie ?

  Vriendelijke groet en keep up the good work
  Dr. Peter Jonkers

 2. André Says:

  Dag Peter,

  Dank voor de appreciatie van mijn weblog. Ik doe mijn best om er iets degelijks van te maken.
  Wat nu je vraag betreft: 1. dat Petrus als ‘bisschop van Rome’ zou hebben gefungeerd, daarvan wordt nergens in het Nieuw Testament gewag gemaakt. Trouwens, ook de naam ‘episcopus’ (‘opziener’ van een gemeente) wordt door de apostel Paulus slechts éénmaal vermeld, nl. in de brief aan de Filipenzen bij de begroeting (1,1) en dan nog in het meervoud.
  2. de ontwikkeling in de ‘oergemeente’, waarbij één opziener of episcopus verbonden aan de plaats de gemeente leidt, dateert van later en is het gevolg van de invloed van de hellenistische cultuur. Het is historisch niet na te gaan of deze ‘episcopi’, opzieners van de plaatselijke gemeenten, in directe en exclusieve zin opvolgers waren van de apostelen, iets wat ze later beweerden te zijn.
  3. wat Rome betreft: als hoofdstad van het Rijk en plaats waar volgens de traditie Petrus en Paulus hun graf zouden hebben heeft Rome heel vlug een groot gezag verworven in de kerk van de eerste eeuwen. Lijsten van de bisschoppen van Rome vanaf Petrus zijn echter een reconstructie van de tweede eeuw na Chr. Pas in het midden van die tweede eeuw is historisch een monarchisch (dwz één persoon) bisschop aanwijsbaar in Rome en de eerste juiste chronologische datering van een Rooms bisschop is van 235 na Chr.
  4. Deze kerkorde – met als leiding bisschop, priesters en diakens – heeft zich langzaam doorgezet in de tijd na de apostelen en heeft geen absolute waarde, gezien de intenties van Jezus zelf (wie de eerste wil zijn, moet dienaar zijn) en de impulsen van de eerste jodenchristelijke gemeenten, waar geen hiërarchie aanwezig was.
  Vriendelijke groeten,
  André

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.